J A V N I  P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE PRIJEVOZ MRTVASKA 2021

By | 18/12/2020

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.00kn (bez PDV-a),naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Dokumentacija za natječaj: NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI