NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI

Sukob interesa u javnoj nabavi

Sukladno odredbi čl. 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Društvo Lošinj usluge d.o.o. izjavljuje da je u sukobu interesa sa gospodarskim subjektom :

  • ALTA ZAŠTITA  d.o.o.,  ,Vresikovo 29, Mali Lošinj, OIB: 54600229024.

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016,  Društvo Lošinj usluge d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da sa gore navedenim gospodarskim subjekatom ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

__________________________________________________

1- J A V N I   P O Z I V ZA DAVANJE PONUDA 

Lošinj usluge d.o.o. raspisuje Javni poziv  za zajedničko ulaganje u izgradnji stambene zgrade u Malom Lošinju 

Trgivačko društvo Lošinj usluge d.o.o.,poziva sve zainteresirane investitore da dostave ponudu za zajedničko ulaganje u izgradnji stambene namjene u predjelu Kaštel u Malom Lošinju na nekretnini označenoj kao kč. 1507/4 k.o. Mali Lošinj -grad.

Za sve zainteresirane  molimo preuzeti priložene dokumente:

JAVNI POZIV ZA DAVANJE PONUDE

-OBRAZAC – PONUDBENI LIST

2- J A V N I   P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je nabavu: održavanje sajma robe široke potrošnje za 2020.g. 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.00kn (bez PDV-a),naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Za sve zainteresirane  molimo preuzeti priložene dokumente:

-POZIV NA DOSTAVU PONUDE

-PONUDBENI LIST ZA SAJAM 2020

3- J A V N I   P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je natječaj: usluge prijevoza kombijem na relaciji Mali Lošinj- Mrtvaška za 2020.g. 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.00kn (bez PDV-a),naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Dokumentacija za natječaj:

-POZIV NA DOSTAVU PONUDE USLUGE PRIJEVOZA 2020

-PONUDBENI LIST USLUGE PRIJEVOZA 2020

4- J A V N I   P O Z I V   –  ZA ZAKUP

U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13)  i Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata ,načinu naplate i visini naknade za parkiranje (SN PGZ 22/13),  Lošinj usluge d.o.o. dana : 13.04.2018.g., objavljuje:

JAVNI POZIV za davanje u zakup ukupno  37 uređenih rezerviranih parkirališnih mjesta u V. Lošinju na predjelu Šestavine.

Kompletnu dokumentaciju ( Javni poziv uvjeti i obrazac ponude), možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV VELI LOŠINJ ŠESTAVINE

5- J A V N I   P O Z I V   –  ZA ZAKUP  – JAVNI POZIV ZAVRŠEN

U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13)  i Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata ,načinu naplate i visini naknade za parkiranje (SN PGZ 22/13),  Lošinj usluge d.o.o. dana : 13.04.2018.g., objavljuje:

JAVNI POZIV za davanje u zakup ukupno  34 uređenih rezerviranih parkirališnih mjesta u M. Lošinju na Kalvariji.

Javni poziv-Kalvarija

Uvjeti uz javni poziv-Kalvarija

Obrazac Ponuda-Kalvarija

6- POZIV  – Teretno vozilo Piaggio Porter Tiper

Uprava trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“,dana 12.09.2017.g., objavljuje Javni poziv za prodaju teretnog vozila Piaggio Porter Tipper 1.3  u vlasništvu trgovačkog društva “Lošinj usluge d.o.o.“ , na oglasnoj ploči ureda Društva i na web stranicama,kako slijedi:

1.Javni poziv – teretno vozilo Piaggio Porter

2.Ponuda – teretno vozilo Piaggio Porter

7- POZIV NA NATJEČAJ – Nekretnina Bričina

Uprava trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“, uz prethodnu suglasnost Skupštine društva , radi prodaje nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“, objavom u Novom listu i na web stranicama društva, dana 12.07.2017.g., raspisuje:  J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V  za kupnju  nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva “Lošinj usluge d.o.o.“ , kako slijedi:  1. Javni poziv 2.Uvjeti za prodaju 3.Ponuda 4.Ponuđena cijena

_____________________________________________________

8- J A V N I   P O Z I V   –  ZA ZAKUP

U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13)  Lošinj usluge d.o.o. objavljuje: za davanje u zakup ukupno 8 uređenih rezerviranih parkirališnih mjesta u M. Lošinju u ulici B.Milanovića 

Javni poziv B.Milanovića  

Natječaj B.Milanovića

______________________________________________________________________________

A.PLANOVI NABAVE (DOKUMENTACIJA I OBRASCI)
1.Plan nabave 2015
2.Rebalans plana nabave 2015
3.Plan nabave 2016
4.Plan nabave 2017
5.Plan nabave 2018
6.Plan nabave 2019
7.Plan nabave 2020B.FINANCIJSKI PLANOVI DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE
1.FINANCIJSKI PLAN 2015
2.FINANCIJSKI PLAN 2016
3.FINANCIJSKI PLAN 2017 
4.FINANCIJSKI PLAN 2018
5.FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2019
6.FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2020
C.REGISTAR UGOVORA DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE
1.Evidencija ugovora 2015
2.Evidencija ugovora 2016
3.Evidencija ugovora 2017
D.IZVJEŠĆA POSLOVANJA DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE 
1.Izvješće poslovanja - I polovica 2017 
2.Izvješće poslovanja -II polovica 2017 
_________________________________________________________________ 
OSTALO :
Pravilnik o nabavi roba,radova i usluga 2013
POZIV NA DOSTAVU PONUDE,
PONUDBENI LIST
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi 2013 i 2014 godini.

ARHIVA NATJEČAJA

a)DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
b)POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE-NOVA-OBALA
c)Odluka-o-odabiru-Nova-Obala-Faza-I
d)JAVNI-POZIV
e)UVJETI-UZ-POZIV
f)Ponuda-OBRAZAC