Opći uvjeti o javnim parkiralištima i dopune

Opci uvjeti o javnim parkiralistima na kojima se vrsi naplata (SN PGZ 22/13)

Odluka o izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (SN PGŽ 24/13)

Odluka o izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (SN PGŽ 4/14)

Odluka o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o javnim parkiralištima (SN PGŽ 15/14)

Odluka o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o javnim parkiralištima (SN PGZ 17/15)

Odluka o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o javnim parkiralištima (SN PGZ 07/16)

Odluka o općim uvjetima na kojima se vrši naplata, načinu naplate i visini naknade za parkiranje (SN PGZ23/18)

U skladu sa člankom 16., člankom 22., člankom 31. Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (”Službene novine” PGŽ broj 26/09, 38/10, 10/11, 8/13 i 18/13),  na temelju članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj (“Službene novine” PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišć.tekst, 9/18), Gradonačelnica Grada Mali Lošinj temeljem zajedničkog prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela i Lošinj usluga d.o.o., dana 16. srpnja 2018. godine, donosi:

 ODLUKU

 o općim uvjetima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja  i visini naknade za parkiranje

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, utvrđuje način naplate parkiranja i visina naknade za parkiranje.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja tvrtka LOŠINJ USLUGE d.o.o. Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 2.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen parkiranju vozila.

Iznimno, javna parkirališta mogu se koristiti i u svrhu održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih, komercijalnih manifestacija ili sličnih događanja te prilikom izvođenja građevinskih radova, koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališne površine sukladno uvjetima utvrđenim u Odluci o uređenju prometa u Gradu Malom Lošinju.

Javno parkiralište ne smije se zauzeti bez pisane suglasnosti Organizatora parkiranja i podliježe plaćanju novčane naknade zbog izgubljene dobiti sukladno Odlukama Organizatora parkiranja.

Privatno parkiralište je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika ili trećih osoba s dozvolom vlasnika.

Parkirna mjesta mogu biti obična i invalidska parkirna mjesta. Obično parkirno mjesto se obilježava kraticom PM, a invalidsko parkirno mjesto sa kraticom IPK.

Članak 3.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno (sezonsko), ulično ili izvan ulično.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno (sezonsko) parkiralište je parkiralište sezonskog tipa na kojima se parkiranje naplaćuje samo tijekom sezone.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvan ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizičkim preprekama zatvoriti. Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske ili poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvorena parkirališta (i javne garaže) su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom ili poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Članak 4.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila su:

– Parkiralište „Budovina“ (72PM od toga 5 IPK ) – zatvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

– Parkiralište „Nova Obala“ (146PM od toga 7 IPK) – zatvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata,

– Parkiralište “Veli Lošinj-gore i dolje “ (172PM od toga 4 IPK) – otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

– Garaža „Bočac“ (121PM od toga 6 IPK) – zatvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata

– Parkiralište „Bočac“ (49PM od toga 2 IPK) – otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

– Parkiralište „Zagazinjine“ (88PM od toga 3 IPK) – otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

– Parkiralište „Mrtvaška“ (40PM od toga 2 IPK)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

– Parkiralište “Ulica B. Vidulića i Priko” (214PM od toga 8 IPK) – zatvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata,

– Parkiralište “Škverić” (30PM od toga 3 IPK) -otvoreno javno parkiralište, cjelogodišnja naplata

– Parkiralište „Dinka Kozulića“ (30PM od toga 2 IPK)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

– Parkiralište “Kadin“ (40PM od toga 2 IPK )- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

– Parkiralište “Veli Žal “ (120PM od toga 6 IPK)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

– Parkiralište “Artatore -Šumica“ (40PM od toga 2 IPK)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

– Parkiralište “Bočac – iza sportske dvorane“ (40PM od toga 2 IPK )- parkiralište, pretplata – samo za stanare .

– Parkiralište“ Osor “ (100PM od toga 5 IPK)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata,

– Parkiralište “Nerezine-kod groblja i Riva Ner. pomoraca” (40 PM od toga 2 IPK)- otvoreno javno parkiralište, sezonska naplata

Cjelogodišnja naplata parkiranja podrazumijeva naplatu parkiranja tijekom cijele godine, a sezonska naplata parkiranja podrazumijeva naplatu koja je započela i završila bilo kojeg datuma u periodu od 01. svibnja do 01 listopada.

Određivanje datuma od kojega će se unutar perioda navedenog u prethodnom stavku, započeti sa naplaćivanjem sezonske naplate parkiranja, u nadležnosti je organizatora parkiranja

Članak 5.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući Opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanom ovim Općim uvjetima.

Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili krađu vozila.

U slučajevima kada fizičke ili pravne osobe iz nekog drugog razloga, koji nije parkiranje, zauzimaju javna parkirališta potrebno je pribaviti pisanu suglasnost od trgovačkog društva Lošinj usluge d.o.o. Mali Lošinj, uz obvezno plaćanje naknade za izgubljenu dobit sukladno Odluci o općim uvjetima na kojima se vrši naplata,načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje.

Članak 6.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se ovisno o parkiralištu i vremenu parkiranja (sezona ili izvan sezone) sukladno prikazu kako slijedi:

  1. Parkiralište Budovina
Vremenski period 01.05.- 30.06 01.07.-31.08 01.09.-30.09.
Radno vrijeme     08.00 – 24:00h 00.00 – 24.00h 08.00 – 24:00h
Rad nedjeljom i praznikom radno radno radno
Sustav parkinga zatvoreni zatvoreni zatvoreni
Zona I I I
Svaki sat 7,00 kn 7,00 kn 7,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata) tekućeg dana) 50,00 kn 50,00 kn 50,00 kn
Dnevna parkirna karta  (vrijedi 24.00) sata) 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn
Mjesečna parkirna karta (stanari) 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn

2.Parkiralište Nova Obala

Vremenski period 01.01.-30.04 01.05.- 30.06 01.07.-31.08 01.09.- 31.12
Radno vrijeme 08.00 -22.00 h 08.00-23.00 h 00.00 -24.00 h 08.00 -23.00 h
Nedjeljom i praznikom     radno    radno    radno      radno
Sustav parkinga

zatvoreni

zatvoreni zatvoreni zatvoreni
Zona I I I I
Svaki sat 7,00 kn 7,00 kn 7,00 kn 7,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana)

50,00 kn

50,00 kn

50,00 kn

50,00 kn

Dnevna parkirna karta

(vrijedi 24.00 sata)

100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn
Mjesečna karta (stanari) 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn
Agencijski gost 40,00 kn 40,00 kn 40,00 kn 40,00 kn
Vlasnici kuća bez prebivališta u Malom Lošinju po danu

25,00 kn

25,00 kn

25,00 kn

25,00 kn

Autobusi / 1h 60,00 kn 60,00 kn 60,00 kn 60,00 kn

3.Parkiralište Veli Lošinj gore i dolje

Vremenski period 01.06.- 30.06 01.07.-31.08 01.09.-30.09.
Radno vrijeme  08.00 – 23.00 h    08.00 – 24.00 h 08.00 – 23.00 h
Rad nedjeljom i praznikom         radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona I I I
Svaki sat 6,00 kn 6,00 kn 6,00 kn
Cjelodnevna parkirna karta (vrijedi do 24.00 sata) sasataekućegda  dana) 40,00 kn 40,00 kn 40,00 kn
Dnevna parkirna karta

(vrijedi 24.00 sata)

100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn
Mjesečna karta (stanari) 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn
Agencijski gost 30,00 kn 30,00 kn 30,00 kn
Vlasnici kuća bez prebivališta u Malom Lošinju po danu 25,00 kn 25,00 kn 25,00 kn
  1. Garaža Bočac
Vremenski period 01.01.-30.06. 01.07.-31.08 01.09.-31.12.
Radno vrijeme 08.00 -21.00 h 00.00 -24.00 h 08.00 -21.00 h
Rad nedjeljom i praznikom   neradno radno neradno
Sustav parkinga zatvoreni zatvoreni zatvoreni
Zona I I I
Prvi sat 4,00 kn 8,00 kn 4,00 kn
Svaki sljedeći sat 4,00 kn 8,00 kn       4,00 kn
Cjelodnevna parkirna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana)     30,00 kn     80,00 kn    30,00 kn
Mjesečna karta (stanari)     100,00 kn  300,00 kn 100,00 kn
Mjesečna karta (vlasnici kuća bez prebivališta)

300,00 kn

600,00 kn

300,00 kn

Godišnja karta stanari    1.500,00 kn     1.500,00 kn     1.500,00 kn
Godišnja karta  (Umirovljenici sa primanjima manjim od 1600,00 kn)     800,00 kn 800,00 kn 800,00 kn
Godišnja karta (Rezervirana park. mjesta- stanari)

-Mogućnost višegodišnjeg

zakupa

3.200,00 kn

3.200,00 kn

3.200,00 kn

Godišnja karta (Rezervirana park. mjesta- osobe bez prebivališta)

-Mogućnost višegodišnjeg zakupa

4.200,00 kn

4.200,00 kn

4.200,00 kn

Dnevna parkirna karta DPK (vrijedi 24.00 sata)

100,00 kn

200,00 kn

100,00 kn

5.Parkiralište Bočac

Vremenski period 01.06.- 30.06 01.07.-31.08 01.09.-30.09.
Radno vrijeme 08.00 – 23.00 h 08.00 – 24.00 h 08.00 – 23.00 h
Rad nedjeljom i praznikom       radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona I I I
Svaki sat 6,00 kn 6,00 kn 6,00 kn
Cjelodnevna parkirna karta (vrijedi do 24.00 sata) 40,00 kn 40,00 kn 40,00 kn
Dnevna parkirna karta    (vrijedi 24.00 sata) 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn
Mjesečna karta (stanari) 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn
Agencijski gost 30,00 kn 30,00 kn 30,00 kn
Vlasnici kuća bez prebivališta u M. Lošinju po danu 25,00 kn 25,00 kn 25,00 kn

6.Parkiralište Zagazinjine

Vremenski period 01.06.- 30.06 01.07.-31.08 01.09.-30.09.
Radno vrijeme   08.00 – 23.00 h    08.00 – 24.00 h 08.00 – 23.00 h
Rad nedjeljom i praznikom radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona I I I
Svaki sat 6,00 kn 6,00 kn 6,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) dana) 40,00 kn 40,00 kn 40,00 kn
Dnevna parkirna karta(vrijedi 24.00 sata) 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn
Mjesečna karta (stanari) 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn
Agencijski gost 30,00 kn 30,00 kn 30,00 kn
Vlasnici kuća bez prebivališta u Malom Lošinju po danu 25,00 kn 25,00 kn 25,00 kn
Mjesečna karta za registrirane iznajmljivače 200,00 kn 300,00 kn 200,00 kn

7.Parkiralište Ulica B.Vidulića i Priko

Vremenski period 01.04.-15.06. 16.06.-31.08 01.09.-31.10. 01.11.-31.03.
Radno vrijeme 07.00-23.00 h 00.00-24.00 h 07.00-23.00 h 08.00-15.00 h
Nedjelja i praznik radno radno radno neradno
Sustav parkinga zatvoreni zatvoreni zatvoreni zatvoreni
Zona 0 0 0 0
00.00-15.00 min 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
15.00-30.00 min 5,00 kn 5,00 kn 5,00 kn 5,00 kn
30.00 min-01.00 h   10,00 kn   10,00 kn   10,00 kn    10,00 kn
Svaki sljedeći sat 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 250,00 kn 250,00 kn 250,00 kn 250,00 kn

8.Parkiralište Škverić

Vremenski period 01.06.-30.09. 01.10.-31.05
Radno vrijeme 08.00-24.00 h 08.00-21.00 h
Nedjelja i praznik radno neradno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni
Zona 0 0
1h / 60.00 minuta  20,00 kn  10,00 kn
Agencijski gost /dan    100,00 kn     50,00 kn
Dnevna parkirna karta( vrijedi 24 sata) 200,00 kn  100,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 200,00 kn  100,00 kn

9.Parkiralište Mrtvaška

Vremenski period 01.06.- 30.06 01.07.-31.08 01.09.-30.09.
Radno vrijeme 07.00-19.00 h 07.00-19.00 h 07.00-19.00 h
Nedjeljom i praznikom radno       radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona 2 2 2
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Dnevna parkirna  karta DPK (vrijedi 24.00 sata) 50,00 kn 50,00 kn 50,00 kn
Godišnja rezervirana parkirna karta (Vlasnici kuća sa prebivalištem na Iloviku)

250,00 kn

250,00 kn

250,00 kn

Godišnja rezervirana parkirna karta (Vlasnici kuća bez prebivališta na Iloviku)

500,00 kn

500,00 kn

500,00 kn

10.Parkiralište ulica Dinka Kozulića

Vremenski period 01.06.- 30.06 01.07.-31.08 01.09.-30.09.
Radno vrijeme 08.00 – 23.00 h    08.00 – 24.00 h 08.00 – 23.00 h
Rad nedjeljom i praznikom         radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona I I I
Svaki sat 6,00 kn 6,00 kn 6,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 40,00 kn 40,00 kn 40,00 kn
Dnevna parkirna karta (vrijedi 24.00 sata) 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn
Mjesečna karta (stanari) 120,00 kn 120,00 kn 120,00 kn
Agencijski gost 30,00 kn 30,00 kn 30,00 kn
Vlasnici kuća bez prebivališta u M. Lošijnu lošLošinju po danu 25,00 kn 25,00 kn 25,00 kn

11.Parkiralište Veli žal

Vremenski period 01.06. – 30.06. 01.07. – 31.08 01.09. – 30.09.
Radno vrijeme 08:00 – 23:00 h 08:00 – 24:00 h 08:00 – 23:00 h
Rad nedjeljom i praznikom radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona 2 2 2
Svaki sat 3,00 kn 3,00 kn 3,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Dnevna parkirna karta (DPK) 50,00 kn 50,00 kn 50,00 kn

 12.Parkiralište Artatore – šumica

Vremenski period 01.06. – 30.06. 01.07. – 31.08 01.09. – 30.09.
Radno vrijeme 08:00 – 23:00 h 08:00 – 24:00 h 08:00 – 23:00 h
Rad nedjeljom i praznikom radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona 2 2 2
Svaki sat 3,00 kn 3,00 kn 3,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Dnevna parkirna karta (DPK) 50,00 kn 50,00 kn 50,00 kn

13.Parkiralište Kadin

Vremenski period 01.06. – 30.06. 01.07. – 31.08 01.09. – 30.09.
Radno vrijeme 08:00 – 23:00 h 08:00 – 24:00 h 08:00 – 23:00 h
Rad nedjeljom i praznikom radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona 2 2 2
Svaki sat 3,00 kn 3,00 kn 3,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Dnevna parkirna karta (DPK) 50,00 kn 50,00 kn 50,00 kn

 14.Parkiralište Bočac -iza sportske dvorane (samo za stanare)

Vremenski period 01.07. – 31.08
Radno vrijeme 08:00 – 24:00 h
Rad nedjeljom i praznikom radno
Sustav parkinga otvoreni
Mjesečna karta (stanari)  60,00 kn

15.Parkiralište Osor

Vremenski period 01.06. – 30.06. 01.07. – 31.08 01.09. – 30.09.
Radno vrijeme 08:00 – 23:00 h 08:00 – 24:00 h 08:00 – 23:00 h
Rad nedjeljom i praznikom radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona 2 2 2
Svaki sat 3,00 kn 3,00 kn 3,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Dnevna parkirna karta (DPK) 50,00 kn 50,00 kn 50,00 kn

 16.Parkiralište Nerezine – kod groblja i Riva Ner. pomoraca

Vremenski period 01.06. – 30.06. 01.07. – 31.08 01.09. – 30.09.
Radno vrijeme 08:00 – 23:00 h 08:00 – 24:00 h 08:00 – 23:00 h
Rad nedjeljom i praznikom radno radno radno
Sustav parkinga otvoreni otvoreni otvoreni
Zona 2 2 2
Svaki sat 3,00 kn 3,00 kn 3,00 kn
Cjelodnevna karta (vrijedi do 24.00 sata tekućeg dana) 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Dnevna parkirna karta (DPK) 50,00 kn 50,00 kn 50,00 kn

Pravo na cijelodnevnu parkirnu kartu ima svatko tko plati predviđenu cijenu uz napomenu da će njegovo zadržavanje trajati najviše do 24 sata tekućeg dana.

Korisniku ili vlasniku vozila koji nije u mogućnosti prilikom izlaska predočiti parkirnu karticu ili ne želi platiti parkiranje, izdaje se parkirna karta (DPK), a sve prema uvjetima te zone.

Pravo na zakup komercijalnog mjesta na parkiralištima imaju osobe sa prebivalištem na području Grada Malog Lošinja, s time da im se ne garantira slobodno parkirno mjesto.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga korisnik koji je parkirao vozilo na parkiralištima (Nova obala, Budovina, Garaža Bočac) ostane bez parkirne kartice ili ne želi platiti parkiranje, prilikom izlaska sa parkirališta dužan je platiti paušalni iznos od 120,00 kuna. 

Korisnik parkirališta koji na parkiralištima ostavi prikolicu ili trailer koje zauzima parkirno mjesto isto ćemu se računati za naplatu kao i za druga motorna vozila.

Članak 7.

Lokacije i zone na kojima se predviđa dodjela rezerviranih parkirnih mjesta u skladu sa procedurom predviđenom u članku 34 i 35. Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinja, nalaze se u sljedećoj tabeli:

Lokacija Minimalna cijena godišnjeg zakupa Popis ulica čiji stanovnici imaju pravo natjecati se za zakup Broj rezerviranih parkirnih mjesta -neuređenih Broj rezerviranih parkirnih mjesta -uređenih

1.

Bočac

1.500,00 kn

Mate Vidulića, Omladnska, Vresikovo, Jamina, Bočac, Haračićeva

40

2. Priko – benzinska pumpa

1.500,00 kn

Ulica Priko,Velopin

45

3. Budovina 1.500,00 kn Stanovnici Malog Lošinja sa prebivalištem 30
4. Ulica Lošinjskih pomoraca 1.500,00 kn Lošinjskih pomoraca, A. Kraljića

100

5. Veli Lošinj – „Pozzo“

1.500,00 kn

Stanovnici Velog Lošinja sa prebivalištem

12

6. Veli Lošinj – predio između gornjeg i donjeg parkirališta

1.500,00 kn

Za potrebe hotelskih gostiju i to na period od 5 godina.

12

7. A)..Veli Losinj – parkiralište

1.500,00 kn

Stanovnici

Velog Losinja sa prebivalistem

60

B).Veli Losinj  – parkiralište

Šestavina – donje parkiralište

1.500,00 kn

Stanovnici

Velog Losinja sa prebivalistem

50

8. Osorska ulica 1.500,00 kn uređena mjesta

750,00 kn neuređena mjesta

Ulice: Osorske,

D. i G. Bričina, M. Hrvatske, V. Gortana, Riva Loš. Kapetana,

J. Kašmana

5

40

9. Creska ulica Neuređena mjesta

750,00 kn

Uređena mjesta

1.500,00 kn

Ulice: Creska i B. Capponia

20

60

10. Ulica Mije Mirkovića 1.500,00 kn UlicaMije Mirkovića 10
11. Ulica Nikole Tesla 1500,00 kn Ulica Nikola Tesle 15
12. Garaža Bočac 3.200,00 kn (stanari)

4.200,00 kn (vlasnici kuća bez prebivališta)

50
13. Ulica Vresikovo Neuređena mjesta 750,00 kn

Uređena mjesta

1.500,00 kn

Ulice: Vresikovo, Jamina, Haračićeva

20

20

14. Ulica Gravot 750,00 kn     za dosadašnje korisnike koji su sa Gradom u  vlasničko pravnom ugovornom odnosu cijena se određuje posebno.

Predjel Gravot

10

10

15. Ulica Haračićeva Neuređena mjesta 750,00 kn

Uređena mjesta

1.500,00 kn

Ulica Haračićeva

50

20

16. Poljana – autokamp 750,00 kn za parkirno mjesto ukoliko se rezerviraju  sva ponuđena mjesta u paketu Stanovnici Malog Lošinja sa prebivalištem

20

17. Ulica Bernarda Capponia

1.500,00 kn

Bernarda Capponia, Josipa Kašmana

12

18. Josipa Kašmana 1.500,00 kn Josipa Kašmana, Maria Martinolića, Šime Kvirina kozulića, Studenac

18

19. Poljana 1 1.500,00 kn Poljana 6
20. Bože Milanovića 1.500,00 kn Osorska, Donja i Gornja Bričina, Matice Hrvatske, Bože Milanovića, Malin 40
21. Istarska 1.500,00 kn Istarska 13
22. Draga 2 4.000,00 kn Pretplatnici Drage 1,2 5
23. Priko 5.000,00 kn Za najam mopeda agenciji Manora,  “Bulldog” i “Taj Tim j.d.o.o.) 3
24. Mrtvaška 250,00 kn Mještani Ilovika 40
25. Mrtvaška 500,00 kn Vlasnici kuća bez prebivališta na Iloviku 20
26. Sv.Jakov 500,00 kn Sv.Jakov 5 5
27. Nerezine 1.500,00 kn Nerezine 30
28. Artatore Neuređena mjesta 750,00 kn

Uređena mjesta

1.500,00 kn

Artatore 20 20
29. Osor 500,00 kn Osor 50
30. Nova Obala 1.500,00 kn Stanovnici Malog Lošinja sa prebivalištem 20
31. Dražica 750,00 kn Za potrebe ugostiteljskih objekata u blizini 30
32. Malin 1.500,00 kn Stanovnici Malog Lošinja sa prebivalištem 10
33. Stjepana Radića 1.500,00 kn Vršak, Stjepana Radića 10
34. Valdarke Neuređena mjesta 750,00 kn

Uređena mjesta

1.500,00 kn

Valdarke 20 20
35. Kalvarija 1.500,00 kn Cijeli Mali Lošinj 50
36. Privlaka 1.500,00 kn Cijeli Mali Lošinj 20

* Napomena: mogućnost višegodišnjeg zakupa

Na parkirnim lokacijama navedenim u članku 7. i članku 8. ove Odluke predviđa se određeni broj parkirališnih mjesta za vozila sa oznakom (invalida).

Točan broj parkirališnih mjesta iz prethodnog stavka odrediti će Lošinj usluge d.o.o. u zavisnosti od potrebe.

Na svim parkiralištima pod naplatom ograničava se vremensko trajanje korištenja parkirnih mjesta za invalide na 2 sata, nakon čega se eventualno parkiranje naplaćuje po redovnoj tarifi.

 

Članak 8.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Organizator parkiranja zaključuje ugovor o zakupu sukladno odredbama Odluke koja regulira područje prometa na prostoru Grada Malog Lošinja.

Ugovor o zakupu zaključuje se na vrijeme od 1 (jedne) godine, uz mogućnost njegova produženja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od 1 (jedne) godine pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.                                 

Članak 9.

Organizator parkiranja može na zahtjev vlasnika ili korisnika hotelskog objekta na područja Grada Malog Lošinja uz prethodnu pismenu suglasnost nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja zaključiti ugovor o zakupu rezerviranih parkirališnih mjesta u ulicama koje nisu navedene u članku 8. ovih Općih uvjeta ukoliko postoji tehnička i prometna mogućnost o čemu će se prethodno očitovati nadležne službe za sigurnost prometa.

Članak 10.

Vrste posebnih dozvola za ulazak u zone sa posebnom regulacijom parkiranja i njihov opis nalaze se u sljedećoj tabeli:

Vrste dozvola Vrijedi za slijedeće zone Dozvola omogućuje Uvjeti koje korisnici dozvole moraju ispunjavati Napomena Cijena
Dozvole za opskrbu vlastitih poslovnih prostora i objekata,serviseri i dostavljači na području Grada Malog Lošinja

Crvena boja

Zona I Parkiranje do 30 min. u vremenu od 5,00 do 12,00 sata Dozvola se izdaje osobama koje su vlasnici ili korisnici poslovnog prostora ili štanda u zoni 0 ili isti prometno gravitira prema zoni 0 Pravo na dozvolu se dokazuje vlasničkim listom ili ugovorom o zakupu, preslikom osobne iskaznice, preslikom prometne dozvole i obrtnice ili izvoda trgovačkog suda Naljepnica 200,00 kn
Dozvole za parkiranje vozila na vlastitoj nekretnini, na kojoj je dozvoljeno parkiranje, uz obvezno držanje vozila na naznačenoj čestici ili adresi

Svjetlo plave boje

Zona 0 Dozvola omogućuje dobivanje magnetne kartice koja otvara rampu Dozvola se izdaje vlasnicima ili korisnicima nekretnine Pravo na dozvolu se dokazuje vlasničkim listom ili ugovorom o zakupu, preslikom osobne iskaznice i  p. dozvole Naljepnica 50,00 kn, kartica 100,00 kn
Godišnja dozvola za parkiranje na svim otvorenim i zatvorenim parkiralištima Zona 0

i

Zona 1

Dozvola omogućuje neograničeno parkiranje na svim otvorenim i zatvorenim parkiralištima i dobivanje magnetne kartice koja otvara rampu  Pravo na dozvolu imaju pravne i  fizičke osobe koje prebivaju u Malom Lošinju Pravo na dozvolu se dokazuje: kopijom osobne iskaznice i preslikom prometne dozvole Godišnja dozvola 6.000,00 kn,
Dozvole za parkiranje na uređenim parkiralištima – zelene boje, s točno označenim vremenom trajanja dozvole Zona 0 Dozvola omogućuje parkiranje na parkiralištima Draga I i Draga II i dobivanje magnetne kartice koja otvara rampu Pravo na dozvolu imaju stanari sljedećih ulica: Zagrebačka Ul., Ul. Sv. Marije, dio ul Braće Vidulića do raskrižja za Sv.Martin,  ul. M. Gupca i ul. Brdina Pravo na dozvolu se dokazuje: preslikom osobne iskaznice i preslikom prometne dozvole i potvrda Pretplata 1000,00 kn, kartica 100,00 kn i naljepnica 50,00 kn.2. vozilo 2.000,00 kn (max2vozil)
Za posebne manifestacije i prigode te građevinske radove-, jednodnevne ili višednevne Zona 0 Za svaku prigodu podnosi se zahtjev o kojem odlučuje direktor Lošinj usluga d.o.o.

50.00 kn

po danu

Službena vozila u vlasništvu javnih službi- bijele boje Zona 0 Dozvola omogućuje dobivanje magnetne kartice koja otvara rampu i neograničeno parkiranje Pravo na dozvolu se dokazuje: preslikom prometne dozvole i službenim zahtjevom o čijoj opravdanosti odlučuje nadležni Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja

300,00 kn

Godišnja dozvola za parkiranje na parkiralištu Priko Zona 0 Dozvola omogućuje parkiranje na parkiralištu Priko i  dobivanje magnetne kartice koja otvara rampu Pravo na dozvolu imaju obrti koji su registrirani u Malom Lošinju te čiji se poslovni prostor nalazi u ulici Braće Vidulića, Trg RH i Priko, i to za jedno vozilo, uz uvjet da imaju dostavu robe te da im je djelatnost vezana direktno na isporuku proizvoda iz svojih prostora Pravo na dozvolu se dokazuje:

preslikom rješenja o obavljanju djelatnosti u određenom prostoru i  preslikom prometne dozvole

Godišnja dozvola 3.000,00 kn

Korisnici koji sukladno odredbama Odluke o organizaciji prometa na području Grada Malog Lošinja ili ove Odluke, koji plaćaju povlaštenu naknadu za parkiranje, dužne su s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila nalijepiti prozirnu uložnicu s uloženom besplatnom odnosno povlaštenom parkirnom kartom.

Subjektima koji se budu koristili parkirnim kartama iz prethodnog stavka nakon njezina isteka, obračunat će se redovita naknada za korištenje parkirališnog mjesta.

Svaka zloupotreba korištenja (korištenje od strane trećih osoba, parkiranje vozila na parkiralištima za koje kartica nije izdana, parkiranje na mjestima na kojima nije dozvoljeno parkiranje, parkiranje u vremenu kada je isto zabranjeno u pojedinim zonama i slično) parkirnih karata, dozvola, naljepnica ili magnetnih kartica navedenih u ovoj Odluci za posljedicu će imati oduzimanje parkirne karte od korisnika te gubitak svih prava, uključujući i povrat uplaćene cijene za korištenje.

Parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Gradu Malom Lošinju.

Mjesečna parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Dozvole iz ovog članka izdaje Organizator parkiranja. Izdana dozvola može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Članak 11.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se automatski, poluautomatski, putem mobilnog telefona i/ili na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja te plaćanje kreditnim karticama na posebnim parkirnim aparatima koji prihvaćaju kreditne kartice (Quickpark), plaćanje preko aplikacije Parkwallet koju korisnik instalira na svoj mobilni uređaj te plaćanje preko web portala za online plaćanje-Webpark.

Automatska naplata pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata.

Poluautomatska naplata pretpostavlja preuzimanje parkirne karte u automatu, a naplatu naknade za parkiranje obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje elektronskim putem, a umjesto potvrde (parkirne karte) povratnom SMS porukom potvrđuje se plaćanje.

Cjelodnevna i mjesečna parkirna karta za otvorena javna parkirališta može se kupiti na blagajni, i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Prema potrebi može se obavljati i ručna naplata naknade koja podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje karte neposredno na parkiralištu od ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Članak 12.

 Za korištenje javnih otvorenih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ovih Općih uvjeta slijedeće vrste parkirnih karata:

– jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta)

– dnevna parkirna karta (vrijedi 24 sata)

– Cjelodnevna parkirna karta koja vrijedi do isteka naplate parkiranja tekućeg dana

ili do 24:00 sata tekućeg dana

– mjesečna parkirna karta

Članak 13.

1) Korisniku javnog parkirališta s naplatom omogućuje se korištenje javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene i primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja.

2) Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta) uz primjenu vremenski ograničenog trajanja parkiranja.

3) Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana.

4) Naplata satne karte može se obavljati automatski neposredno na parkiralištu te naplatom putem mobilnih telefona.

5) Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirne karte neposredno na parkiralištu putem parkirnog automata.

6) Naplata satne karte putem mobilnih telefona podrazumijeva kupnju parkirne karte elektroničkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirna karta već korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirnoj karti. Ukoliko kupnja satne karte mobilnim telefonom iz tehničkih razloga nije moguća korisnik parkirališta dužan je koristiti ostale mogućnosti kupnje satne karte.

Članak 14.

Parkirna karta za otvoreno javno parkiralište sadrži sljedeće podatke:

– skraćenu oznaku tvrtke, Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

– oznaku javnog parkirališta,

– serijski, odnosno redni broj parkirne karte,

– datum izdavanja,

– obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Članak 15.

Parkirna karta za otvoreno javno parkiralište vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena, osim ako je plaćena SMS porukom, u kojem slučaju vrijedi za cijelu zonu.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, a povratna SMS poruka dokazuje da je platio naknadu za parkiranje putem mobilnog telefona.

Ukoliko korisnik ne stavi parkirnu kartu na vidljivo mjesto kako je navedeno u stavku 2.ovog članka, a dežurni kontrolor izda Dnevnu parkirnu kartu (DPK) ista se neće stornirati, osim po posebnom odobrenju direktora.

Članak 16.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta čini povredu ovih Općih uvjeta ako:

a)ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila,u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište,

b) ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku 10 minuta od dolaska na parkiralište,

c) nema valjanu mjesečnu ili cjelodnevnuparkirnu kartu,

d) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

e) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 10 minuta,

f) koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

Članak 17.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta čini povredu obveze iz Ugovora o parkiranju ako:

a) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

b) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 10 minuta,

c) nema parkirnu kartu.

Članak 18.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta dužan je svojim vozilom napustiti zatvoreno javno parkiralište u roku od 10 minuta od trenutka plaćanja parkirne karte.

Ukoliko korisnik ne postupi sukladno st. 1. ovog članka, obvezan je platiti satnu kartu u visini iznosa određenog za jedan sat parkiranja.

Članak 19.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Članak 20.

U visinu naknade za parkiranja uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 21.

Dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi samo za otvorena javna parkirališta iz članka 4. ovih Općih uvjeta i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe trgovačkog društva do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Ukoliko se dnevna karta plati u roku od 5 dana od dana izdavanja, na blagajni u sjedištu organizatora parkiranja za vrijeme uredovnog radnog vremena, na istu će se zaračunati 50% popusta.

Članak 22.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga a sve sukladno Općim uvjetima ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Članak 23.

Dnevnu kartu s nalogom izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad parkiranjem vozila koju dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostavljenu dnevnu kartu i nalog na način utvrđen u stavku 1. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 24.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja iste.

Članak 25.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno članku 24. Općih uvjeta, Organizator parkiranja će na kućnu adresu korisnika dostaviti račun koji je isti dužan platiti u roku od osam dana od dana primitka istog.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti sudski postupak.

Članak 26.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 27.

Organizator parkiranja pozvat će vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ove Odluke neprekidno duže od 8 dana, da vozilo ukloni.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno u daljnjem roku od 8 dana, Organizator parkiranja će vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

Članak 28.

Za povredu odredaba iz ove Odluke odgovara vlasnik ili korisnik registriranog vozila.

Članak 29.

U svrhu zaštite naplate svojih potraživanja, upravitelj parkirališta može vozilu inozemnih oznaka, kojem je izdan nalog za plaćanje dnevne karte, posebnim napravama onemogućiti daljnje kretanje. Ukoliko vlasnik vozila u roku od 24 sata od izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte ne podmiri cijenu dnevne karte, upravitelj parkiranja može vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika vozila. Premješteno vozilo iz prethodnog stavka ovog članka može se zadržati do potpunog namirenja cijene izdane mu dnevne parkirne karte, te cjelokupnog novčanog iznosa određenog po Organizatoru parkiranja na ime troškova tehničkog blokiranja vozila, premještanja vozila, njegova zbrinjavanja i čuvanja, te transporta. Prilikom blokiranja vozila Organizator parkiranja je dužan na prednje vjetrobransko staklo vozila, na prigodan način, učvrstiti letak da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti. Tekst letka je na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Prilikom deblokiranja vozila upravitelj parkirališta dužan je izdati račun, a vozilo će deblokirati tek nakon što se izvrši uplata i podnese dokaz o izvršenoj uplati cijene dnevne karte i odgovarajućih troškova . Visinu troškova tehničkog blokiranja vozila, premještanja vozila, njegova zbrinjavanja i čuvanja, te transporta određuje gradonačelnik Grada Malog Lošinja posebnom Odlukom na prijedlog jedinstvenog upravnog odjela na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika vozila. Premješteno vozilo iz prethodnog stavka ovog članka može se zadržati do potpunog namirenja cijene izdane mu dnevne parkirne karte, te cjelokupnog novčanog iznosa određenog po Organizatoru parkiranja na ime troškova tehničkog blokiranja vozila, premještanja vozila, njegova zbrinjavanja i čuvanja, te transporta. Prilikom blokiranja vozila Organizator parkiranja je dužan na prednje vjetrobransko staklo vozila, na prigodan način, učvrstiti letak da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti. Tekst letka je na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Prilikom deblokiranja vozila upravitelj parkirališta dužan je izdati račun, a vozilo će deblokirati tek nakon što se izvrši uplata i podnese dokaz o izvršenoj uplati cijene dnevne karte i odgovarajućih troškova. Visinu troškova tehničkog blokiranja vozila, premještanja vozila, njegova zbrinjavanja i čuvanja, te transporta određuje gradonačelnik Grada Malog Lošinja posebnom odlukom na prijedlog jedinstvenog upravnog tijela.

Članak 30. 

Stupanjem na snagu ove Odluke o općim uvjetima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja  i visini naknade za parkiranje za parkiranje prestaju važiti odredbe Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje, osnovni tekst objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 22/13, kao i sve kasnije izmjene i dopune navedenih općih uvjeta.

Svi sklopljeni ugovori i izdana dokumentacija (dozvole, nalazi i sl.) na temelju dosad važećih „Općih uvjeta“ ostaju na snazi.

Članak 31.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/18-01/22

Urbroj: 2213/01-01-18-9

Mali Lošinj, 16. srpnja 2018.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag.oec.