Etički kodeks

Temeljem Preporuka Nadzornog odbora Društva od 05.06.2013., kojim s preporuča usklađivanje poslovanja Društva s Antikorupcijskini program vlade RH za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, Uprava društva Lošinj usluge d.o.o. donosi:

ETIČKI KODEKS

  1. UVOD

Ovim etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika u Društvu Lošinj usluge d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja načela etike u poslovnim odnosima te postupanju u slučaju njihovih povreda.

Ovaj Etički kodeks temelji se na vrijednostima kao što su pravičnost, poštenje, odgovornost, kvaliteta usluga, poduzetnost, timski rad, inovativnost i druge opće etičke vrijednosti.

Svi zaposlenici Društva Lošinj usluge d.o.o., bez obzira na kojoj se poziciji nalaze i koje poslove obavljaju, u svom radu dužni su se pridržavati pravila ovog Etičkog kodeksa.

  1. ETIČKA PRAVILA

a)   Međusobna komunikacija

Ponašanje zaposlenika na radnom mjestu i izvan njega temelji se na uzajamnom povjerenju i uvažavanju, korektnosti i poštivanju osobnosti i dostojanstva suradnika.

Svako prikrivanje i zadržavanje podatak i informacija kojim bi zaposlenici ostvarili korist za sebe ili drugoga ili štetili radu suradnika i interesima Društva nije dopušteno.

U obavljanju poslova zaposlenici su dužni pridržavati se važećih propisa, odluka i drugih akata Društva, načela struke i ovog Etičkog kodeksa.

Od zaposlenika se očekuje proaktivno, savjesno i marljivo postupanje i zaštita interesa Društva .

Zaposlenici su dužni razvijati kulturu timskog rada te kontinuirano međusobno horizontalno i vertikalno komunicirati.

Zaposlenici su u međusobnoj komunikaciji dužni suzdržavati se od svakog oblika diskriminacije na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanje, porodičnih obveza, dobi, jezika, vjere političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili društvenih poteškoća.

U komunikaciji treba izbjegavati poticanje i/ili širenje glasina i ogovaranje te stvaranje negativne radne atmosfere.

b)   Izbjegavanje i prevencija sukoba interesa

 

Sukob interesa postoji kod zaposlenika koji u odnosu na predmet odlučivanja iz bilo kojih razloga nije neutralan te bi mogao utjecati na donošenje odluke na temelju osobnih interesa.

Sukob interesa naročito mogu uzrokovati obiteljski odnosi, prijateljske i druge bliske veze. financijski interesi i slično.

Zaposlenici su dužni izbjegavati svaki sukob interesa i po saznanju o mogućem postojanju istog odmah obavijestiti direktora Društva.

U slučaju postojanja sukoba interesa, zaposlenik će biti izuzet od odlučivanja u predmetu u kojem nije neutralan i to na vlastiti zahtjev ili temeljem odluke neposredno nadređenog člana Društva.

Zaposlenik ne smije bez odobrenja Uprave, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba, sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja Društvo, a niti sklapati pravne poslove za Društvo.

Zaposlenik je duža direktoru Društva prijaviti činjenicu da zaposlenik/ili članovi njegova uže obitelj:

imaju poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju

odnosno kapitalu drugog društva, ako je osnovna djelatnost drugog društva ista ili slična

djelatnosti poslovanja koju obavlja Lošinj usluge d.o.o.

su članovi tijela u trgovačkim društvima iste ili slične djelatnosti koju obavlja Lošinj usluge

d.o.o.

Članovi uže obitelji u smislu ovog Etičkog kodeksa su: bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća, sestre, pastorčad i posvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojitelj i osoba koju je zaposlenik dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja sa zaposlenikom živi u izvanbračnoj zajednici.

c)  Povjerljivost osobnih podataka i informacija

Osobni podaci o zaposlenicima i kandidatima za radna mjesta u Društvu štite se sukladno važećim zakonskim propisima.

Podaci i informacije o korisnicima usluga, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima dobiveni izravnim ili neizravnim putem su povjerljivi i služe isključivo za internu upotrebu onim zaposlenicima kojima su potrebni u radu.

Povjerljivost podataka u smislu ovog Etičkog kodeksa znači da se bez prethodnog izričitog odobrenja osobe na koju se podatak odnosno informacija odnosi, isti ne smije davati vanjskim osobama, osim kada se radi o zahtjevu nadležnih državnih tijela i organa koji to na temelju posebnog zakona imaju pravo tražiti.

Zaposlenici su dužni i nakon prestanka radnog odnosa u Lošinj usluge d.o.o. čuvati kao povjerljive podatke i informacije iz prethodnih stavaka ove točke.

 

d)   Čuvanje podataka i informacija o poslovanju

Zaposlenici su dužni čuvati u tajnosti podatke i informacije koji su im dostupni u okviru obavljanja njihovih radnih obveza ili su do njih došli na drugi način, osim ako drugačije proizlazi iz posebne odluke direktora Društva ili ovog Etičkog kodeksa.

U slučaju dvojbe o tajnosti, smatra se da su podaci i informacije o poslovanju Društva Lošinj usluge d.o.o.

e)   Primanje i davanje poklona

Zaposlenici ne smiju primati poklone od osoba s kojima su u poslovnom odnosu.

Iznimno, ako se radi o prigodnim poklonima simbolične vrijednosti koji se u poslovnom okruženju smatraju uobičajenim znakom pažnje primanje poklona je dozvoljeno, ako ne dovodi primatelja u obvezujuću ovisnost, ne utječe na sklapanje posla niti stavlja davatelja u bilo kakav povlašteni položaj.

Načela iz stavka 1.12. ove točke vrijede i za davanje poklona.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepoštivanje etičkih pravila utvrđenih ovim Etičkim kodeksom tretira se iznimnom pozornošću i povlači odgovornost o kojoj odlučuje direktor Društva.

Sankcije propisane ovim Etičkim kodeksom ne utječu i ne ovise o građanskim, kaznenim ili prekršajnim postupcima uređenim zakonom i drugim propisima.

Svrha sankcioniranja je osuda neprihvatljivog ponašanja pojedinog zaposlenika i utjecaj na buduće ponašanje ostalih zaposlenika.

Svaki zaposlenik koji prekrši pravila etičkog kodeksa obvezan je ispraviti učinjenu povredu kada je to moguće te proći i dodatnu edukaciju o etičkim propisima i načelima.

Svaki zaposlenik se obvezuje potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom se obvezuju da će raditi u skladu s propisima Republike Hrvatske te će svoje odluke temeljiti na objektivnim pokazateljima i svima pristupati nepristrano i povjerljivo.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

U Malom Lošinju, 06. lipnja, 2013.

Direktor

Daniel Kljaić