DONACIJE I SPONZORSTVA

   1. PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA

Temljem čl. 18. Izjave o osnivanju Društva Lošinj usluge d.o.o., direktor Lošinj usluga d.o.o., Daniel Kljaić,struč.spec.ing.traff. dana 02.01.2014. godine donosi ovaj pravilnik:

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije u sklopu Ministarstva pravosuđa proveo je istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su osnivači, dioničari ili imatelji udjela jedinice lokalne samouprave, objavljeno 17.rujna 2013. godine na internetskoj stranici www.antikorupcija.hr   , na temelju kojeg je donijelo preporuku da sva trgovačka društva koja daju donacije i sponzorstva to objavljuju na svojim internetskim stranicama na transparentan način.

2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Dopis – Objava podataka o sponzorstvima i donacijama


 3. PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA

2023.

  1. Odluka o donaciji 01-2023

2022.

  1. Odluka o donaciji 01-2022
  2. Odluka o donaciji 02-2022
  3. Odluka o donaciji 03-2022
  4. Odluka o donaciji 04-2022
  5. Odluka o donaciji 05-2022
  6. Odluka o donaciji 06-2022

DONACIJE U 2022 g

2021.

  1. Odluka o donaciji 01-2021

DONACIJE U 2021 g

ARHIVA DONACIJA