DONACIJE I SPONZORSTVA

   1. PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA

Temljem čl. 18. Izjave o osnivanju Društva Lošinj usluge d.o.o., direktor Lošinj usluga d.o.o., Daniel Kljaić,struč.spec.ing.traff. dana 02.01.2014. godine donosi ovaj pravilnik:

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije u sklopu Ministarstva pravosuđa proveo je istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su osnivači, dioničari ili imatelji udjela jedinice lokalne samouprave, objavljeno 17.rujna 2013. godine na internetskoj stranici www.antikorupcija.hr   , na temelju kojeg je donijelo preporuku da sva trgovačka društva koja daju donacije i sponzorstva to objavljuju na svojim internetskim stranicama na transparentan način.

2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Dopis – Objava podataka o sponzorstvima i donacijama


 3. PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA


2024.

 1. Odluka o donaciji 01-2024
 2. Odluka o donaciji 02-2024

2023.

 1. Odluka o donaciji 01-2023
 2. Odluka o donaciji 02-2023
 3. Odluka o donaciji 03-2023
 4. Odluka o donaciji 04-2023
 5. Odluka o donaciji 05-2023
 6. Odluka o donaciji 06-2023
 7. Odluka o donaciji 07-2023
 8. Odluka o donaciji 08-2023
 9. Odluka o donaciji 09-2023
 10. Odluka o donaciji 10-2023
 11. Odluka o donaciji 11-2023

  DONACIJE U 2023 g

ARHIVA DONACIJA