DONACIJE I SPONZORSTVA

   1. PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA

Temljem čl. 18. Izjave o osnivanju Društva Lošinj usluge d.o.o., direktor Lošinj usluga d.o.o., Daniel Kljaić,struč.spec.ing.traff. dana 02.01.2014. godine donosi ovaj pravilnik:

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije u sklopu Ministarstva pravosuđa proveo je istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su osnivači, dioničari ili imatelji udjela jedinice lokalne samouprave, objavljeno 17.rujna 2013. godine na internetskoj stranici www.antikorupcija.hr   , na temelju kojeg je donijelo preporuku da sva trgovačka društva koja daju donacije i sponzorstva to objavljuju na svojim internetskim stranicama na transparentan način.

2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Dopis – Objava podataka o sponzorstvima i donacijama


 3. PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA

2022.

 1. Odluka o donaciji 01-2022
 2. Odluka o donaciji 02-2022
 3. Odluka o donaciji 03-2022
 4. Odluka o donaciji 04-2022

2021.

 1. Odluka o donaciji 01-2021

DONACIJE U 2021 g

2020.

 1. Odluka o donaciji 01-2020
 2. Odluka o donaciji 02-2020
 3. Odluka o donaciji 03-2020
 4. Odluka o donaciji 04-2020

DONACIJE U 2020 g

2019.

 1. Odluka o donaciji 01-2019
 2. Odluka o donaciji 02-2019
 3. Odluka o donaciji 03-2019
 4. Odluka o donaciji 04-2019
 5. Odluka o donaciji 05-2019
 6. Odluka o donaciji 06-2019

DONACIJE U 2019 g

ARHIVA DONACIJA