J A V N I  P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE PRIJEVOZ MRTVASKA 2024

By | 25/03/2024

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova i usluga procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Dokumentacija za natječaj: DOKUMENTI DRUŠTVA – NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI