ARHIVA NATJEČAJA

7 – J A V N I  P O Z I V  ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je natječaj: usluge prijevoza kombijem na relaciji Mali Lošinj- Mrtvaška za 2021.g. 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13, 120/16,114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 kn (bez PDV-a),naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Dokumentacija za natječaj:

– POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST- PRIJEVOZ MRTVAŠKA 2021

-ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA MRTVAŠKA 2021

8 – J A V N I   P O Z I V ZA DAVANJE PONUDA 

Lošinj usluge d.o.o. raspisuje Javni poziv  za zajedničko ulaganje u izgradnji stambene zgrade u Malom Lošinju

Trgivačko društvo Lošinj usluge d.o.o.,poziva sve zainteresirane investitore da dostave ponudu za zajedničko ulaganje u izgradnji stambene namjene u predjelu Kaštel u Malom Lošinju na nekretnini označenoj kao kč. 1507/4 k.o. Mali Lošinj -grad.

Za sve zainteresirane  molimo preuzeti priložene dokumente:

JAVNI POZIV ZA DAVANJE PONUDE

-OBRAZAC – PONUDBENI LIST

-ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA-STAMBENA ZGRADA KAŠTEL

9- J A V N I   P O Z I V   –  ZA ZAKUP

U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13)  i Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata ,načinu naplate i visini naknade za parkiranje (SN PGZ 22/13),  Lošinj usluge d.o.o. dana : 13.04.2018.g., objavljuje:

JAVNI POZIV za davanje u zakup ukupno  37 uređenih rezerviranih parkirališnih mjesta u V. Lošinju na predjelu Šestavine.

Kompletnu dokumentaciju ( Javni poziv uvjeti i obrazac ponude), možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV VELI LOŠINJ ŠESTAVINE

10- POZIV NA NATJEČAJ – Nekretnina Bričina

Uprava trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“, uz prethodnu suglasnost Skupštine društva , radi prodaje nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“, objavom u Novom listu i na web stranicama društva, dana 12.07.2017.g., raspisuje:  J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V  za kupnju  nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva “Lošinj usluge d.o.o.“ , kako slijedi:  1. Javni poziv 2.Uvjeti za prodaju 3.Ponuda 4.Ponuđena cijena

11- POZIV  – Teretno vozilo Piaggio Porter Tiper

Uprava trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“,dana 12.09.2017.g., objavljuje Javni poziv za prodaju teretnog vozila Piaggio Porter Tipper 1.3  u vlasništvu trgovačkog društva “Lošinj usluge d.o.o.“ , na oglasnoj ploči ureda Društva i na web stranicama,kako slijedi:

1.Javni poziv – teretno vozilo Piaggio Porter

2.Ponuda – teretno vozilo Piaggio Porter

_____________________________________________________

12- J A V N I   P O Z I V   –  ZA ZAKUP

U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13)  Lošinj usluge d.o.o. objavljuje: za davanje u zakup ukupno 8 uređenih rezerviranih parkirališnih mjesta u M. Lošinju u ulici B.Milanovića 

Javni poziv B.Milanovića  

Natječaj B.Milanovića

OSTALO :
Pravilnik o nabavi roba,radova i usluga 2013
POZIV NA DOSTAVU PONUDE,
PONUDBENI LIST
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi 2013 i 2014 godini.

ARHIVA NATJEČAJA

a)DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
b)POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE-NOVA-OBALA
c)Odluka-o-odabiru-Nova-Obala-Faza-I
d)JAVNI-POZIV
e)UVJETI-UZ-POZIV
f)Ponuda-OBRAZAC