NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI

Sukob interesa u javnoj nabavi

Sukladno odredbi čl. 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Društvo Lošinj usluge d.o.o. izjavljuje da je u sukobu interesa sa gospodarskim subjektom :
  • ALTA ZAŠTITA  d.o.o.,  ,Vresikovo 29, Mali Lošinj, OIB: 54600229024.
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016,  Društvo Lošinj usluge d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da sa gore navedenim gospodarskim subjekatom ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovacka drustva u vecinskom drzavnom vlasnistvu za razdoblje od 2021    
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
____________________________________________________________________________________________________

1- J A V N I  P O Z I V  ZA DOSTAVU PONUDE – USLUGE PRIJEVOZA M.LOŠINJ-MRTVAŠKA

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je natječaj: usluge prijevoza kombijem na relaciji Mali Lošinj- Mrtvaška za 2023.g. 

Rok trajanja Javnog poziva – od 22.05 do 29.05.2023.g.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13, 120/16,114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540 Eura (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi,stoga Društvo Lošinj usluge provodi Poziv  za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu.

Zapisnik o otvaranju ponuda 06.06.2023

Odluka o prihvaćanju ponuda 06.06.2023

Dokumentacija za natječaj:

a). POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

b). PONUDBENI LIST

c). Plovidbeni red – 311-Ilovik-Mrtvaska-2023

Odluka o neprihvaćanju ponuda -dana 29.05.2023

Zapisnik o otvaranju ponuda dana 19.05.2023.g.

2 – J A V N I   P O Z I V   ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je nabavu: održavanje sajma robe široke potrošnje za 2023.g. 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13, 120/16, 114/22), za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Za sve zainteresirane  molimo preuzeti priložene dokumente:

– POZIV NA DOSTAVU PONUDE – ODRŽAVANJE SAJMA ŠIROKE POTROŠNJE  U 2023

-PONUDBENI LIST ZA SAJAM

Rok za dostavu ponude: do dana 29.12.2022 do 10:00 sati

Otvaranje ponuda : u 10:00 sati u prostorijama Losinj usluga d.o.o., na adresi Dražica 17/A

-Zapisnik o otvaranju ponuda i odluka o odabiru za održavanje sajma u 2023


3 – P O Z I V   ZA  JAVNO SAVJETOVANJE

Prijedlog cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina na području Grada Malog Lošinja

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Ovim se dokumentom definiraju cijene davatelja komunalne usluge naplate parkirališnih površina.Izmjenama i korekcijama sustava plaćanja došlo je do određenih promjena u odnosu na prijašnje stanje zbog uvođenja Eura kao  glavnog nacionalnog plaćanja umjesto kune.
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom prijedlogom cjenika.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 04. studeni 2022. – 04. prosinac 2022. godine
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

DOKUMENTACIJA

Pisane primjedbe na  prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: reklamacije@losinj-usluge.hr

1. Cjenik usluge naplate parkiranja -prijedlog

2. Elaborat strukture cijena parkinga po zonama

3. Obrazac za komentiranje prijedloga cjenika

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22), nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću. Dana 04.12.2022.g. završilo je javno savjetovanje.

Završno izvješće sa provedenog javnog savjetovanja na prijedlog cjenika usluga :

Izvjesce sa provedenog javnog savjetovanja na prijedlog Cjenika usluga parkiranja 02-2022

Cjenik usluge naplate parkirališnih površina 2023

-Na javnom savjetovanju na prijedlog Cjenika usluga parkiranja nije pristigla niti jedna primjedba, ni prijedlog.

4 – P O Z I V   ZA  JAVNO SAVJETOVANJE 2022

Prijedlog cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina na području Grada Malog LošinjaPOZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Ovim se dokumentom definiraju cijene davatelja komunalne usluge naplate parkirališnih površina.

Izmjenama i korekcijama sustava plaćanja došlo je do određenih promjena u odnosu na prijašnje stanje.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom prijedlogom cjenika.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 08. travnja 2022. – 07. svibnja 2022. godine
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

DOKUMENTACIJA

Pisane primjedbe na  prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: reklamacije@losinj-usluge.hr

1. Cjenik usluge naplate parkiranja -prijedlog

2. Elaborat strukture cijena parkinga po zonama

3. Obrazac za komentiranje prijedloga cjenika

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22), nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.Dana 07.05.2022.g. završilo je javno savjetovanje.  Završno izvješće sa provedenog janog savjetovanja na prijedlog cjenika usluga :

Izvjesce sa provedenog javnog savjetovanja na prijedlog Cjenika usluga parkiranja

5 – J A V N I   P O Z I V   ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je nabavu: održavanje sajma robe široke potrošnje za 2022.g. 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13, 120/16,114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000kn (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Za sve zainteresirane  molimo preuzeti priložene dokumente:

– POZIV NA DOSTAVU PONUDE – ODRŽAVANJE SAJMA ŠIROKE POTROŠNJE  U 2022

– PONUDBENI LIST ZA SAJAM

-ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDE I ODLUKA O ODABIRU ZA ODRŽAVANJE SAJMA U 2022

Rok za dostavu ponude: do dana 27.12.2021 do 10:00 sati

Otvaranje ponuda : u 10:00 sati u prostorijama Losinj usluga d.o.o., na adresi Dražica 17/A

-ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA SAJAM 2022

6 – J A V N I  P O Z I V  ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je natječaj: usluge prijevoza kombijem na relaciji Mali Lošinj- Mrtvaška za 2021.g. 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13, 120/16,114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 kn (bez PDV-a),naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Dokumentacija za natječaj:

– POZIV NA DOSTAVU PONUDE I PONUDBENI LIST- PRIJEVOZ MRTVAŠKA 2021

-ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA MRTVAŠKA 2021

7 – J A V N I   P O Z I V ZA DAVANJE PONUDA 

Lošinj usluge d.o.o. raspisuje Javni poziv  za zajedničko ulaganje u izgradnji stambene zgrade u Malom Lošinju 

Trgivačko društvo Lošinj usluge d.o.o.,poziva sve zainteresirane investitore da dostave ponudu za zajedničko ulaganje u izgradnji stambene namjene u predjelu Kaštel u Malom Lošinju na nekretnini označenoj kao kč. 1507/4 k.o. Mali Lošinj -grad.

Za sve zainteresirane  molimo preuzeti priložene dokumente:

JAVNI POZIV ZA DAVANJE PONUDE

-OBRAZAC – PONUDBENI LIST

-ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA-STAMBENA ZGRADA KAŠTEL

8- J A V N I   P O Z I V   –  ZA ZAKUP

U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13)  i Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata ,načinu naplate i visini naknade za parkiranje (SN PGZ 22/13),  Lošinj usluge d.o.o. dana : 13.04.2018.g., objavljuje:

JAVNI POZIV za davanje u zakup ukupno  37 uređenih rezerviranih parkirališnih mjesta u V. Lošinju na predjelu Šestavine.

Kompletnu dokumentaciju ( Javni poziv uvjeti i obrazac ponude), možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV VELI LOŠINJ ŠESTAVINE

9- POZIV NA NATJEČAJ – Nekretnina Bričina

Uprava trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“, uz prethodnu suglasnost Skupštine društva , radi prodaje nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva “LOŠINJ USLUGE d.o.o.“, objavom u Novom listu i na web stranicama društva, dana 12.07.2017.g., raspisuje:  J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V  za kupnju  nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva “Lošinj usluge d.o.o.“ , kako slijedi:  1. Javni poziv 2.Uvjeti za prodaju 3.Ponuda 4.Ponuđena cijena

ZA OSTALE NATJEČAJE MOLIMO POGLEDATI “ARHIVU NATJEČAJA”  ______________________________________________________________________________

A.PLANOVI NABAVE (DOKUMENTACIJA I OBRASCI)
1. Plan nabave 2015
2. Rebalans plana nabave 2015
3. Plan nabave 2016
4. Plan nabave 2017
5. Plan nabave 2018
6. Plan nabave 2019
7. Plan nabave 2020
8. Plan nabave 2021
9. Plan nabave 2022
10.Plan nabave 2023B.FINANCIJSKI PLANOVI DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE
1.FINANCIJSKI PLAN 2015
2.FINANCIJSKI PLAN 2016
3.FINANCIJSKI PLAN 2017 
4.FINANCIJSKI PLAN 2018
5.FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2019
6.FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2020
7.FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2021
8.FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022
9.FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023


C.REGISTAR UGOVORA DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE
1.Evidencija ugovora 2015
2.Evidencija ugovora 2016
3.Evidencija ugovora 2017
4.Evidencija ugovora 2018
5.Evidencija ugovora 2019
6.Evidencija ugovora 2020
7.Evidencija ugovora 2021
8.Evidencija ugovora 2022
D.IZVJESCE POSLOVANJA DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE

1.Izvjesce poslovanja 2020
2.Izvjesce poslovanja 2021


_____________________________________________________________