REKLAMACIJE I INFORMACIJE

REKLAMACIJE

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 , 110/15, 14/19), korisnici svoje reklamacije/prigovore mogu podnositi, na sljedeće načine:

Osobno ili putem pošte na adresu:

LOŠINJ USLUGE D.O.O.
DRAŽICA 17/A
51550 MALI LOŠINJ, Hrvatska

Putem e-maila: reklamacije@losinj-usluge.hr 

Molimo da u svom prigovoru obavezno navedete adresu i odgovarajuće kontakt podatke na koje će se uputiti odgovor.

Radno vrijeme ureda : pon-pet  od 07:00 do 15:00 sati 
Prijem stranaka: pon – pet od 08:00 do 13:00 sati (Pauza 11:00-11:30 sati)  
Prijem stranaka i prema dogovoru van uredovnog vremena prijema stranaka
Ured tel/fax:  051/233213

PRISTUP INFORMACIJAMA

1. Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

1.Odluka imenovanju sluzbenika za informiranje

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Lošinj usluge d.o.o., dana 21.07. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

Povjerenik za davanje informacija :
Bernard Nikolić,
e-mail: losinj-usluge@losinj-usluge.hr
Lošinj usluge d.o.o. Dražica 17/A 51550, Mali Lošinj Hrvatska
Tel/fax: +385(0)51233213
 
2. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

2.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Temeljem odredbe članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Lošinj usluge d.o.o., dana 21.07. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

3. Katalog informacija

3. Katalog informacija

Temeljem odredbe članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Lošinj usluge d.o.o., dana 21.07. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

4.Zahtjev za pristup informacijama

a.) Obrazac 2-Zahtjev za pristup informacijama
b.) Obrazac 3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
c.) Obrazac 4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sve obrasce mozete skinuti i sa ove stranice:

https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/

5.Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacijama

Temeljem odredbe članka 19. stavka 3.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), povjerenica za informiranje, dana 24.01. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

Na temelju članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama državni tajnik donosi: